PŮVODNÍ STANOVY

Původní stanovy , které byly publikovány 6. ledna 1896 a daly vzniknout SDH v PUSTKOVCI

§ 1 Účelem jednoty jest spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně, aby zachráněn byl život a majetek občanů zdejších a okolních.

§ 2 Prostředky ku dosažení tohoto účelu jsou:

 1. pravidelně veřejně i soukromně pěstovaná cvičení,
 2. výletní cvičení pochodová a,
 3. poučné i zábavné rozpravy a přednášky z oboru hasičstva.

§ 3 Sídlo své má jednota v Pustkovci a tvoří se dobrovolným přistupováním, sestává ze členů

 • činných
 • přispívajících a
 • čestných

4 § Údem činným může se státi každý mravně zachovalý, tělesně zdravý občan, nejméně sedmnáct let starý, členem přispívajícím jest ten, kdo se zaváže jednotu pravidelným peněžitým příspěvkem podporovati. Údy činné a přispívající přijímá výbor, aniž by byl povinen udati důvody, odmítne-li nějakou přihlášku. Členy čestnými jmenuje valný hromada osoby, které si buď, o jednotu samu, neb o hasičstvo zvláštních zásluh, dobyly.

5 § Každý člen má právo návrhy činiti a účastniti se rokování ve valné hromadě. Členy výboru voliti a do výboru voleni býti mohou jen členové činní.

§ 6 Povinností každého člena činného jest, aby řádu služebního jejž náčelnictvo ve srozumění s výborem jednoty a představenstvem obce vydá, dokonale šetřil a všech rozkazů náčelnictva bez jakékoli odmluvy poslušen byl.

§ 7 Člen býti přestává, kdo ohlásiv to výboru, dobrovolně vystoupí, nebo koho výbor vyloučí

§ 8 Záležitosti jednoty spravují

 • valná hromada
 • výbor
 • náčelnictvo

§ 9 Valná hromada, kterou výbor svolává, schází se každého roku jednou během dvou prvních měsíců, mimořádnou valnou hromadu může výbor svolati, kdykoliv toho potřebu uzná, musí ji však svolati, žádá-li toho třetina členů.

§ 10 K platnému usnešení valné hromady zapotřebí jest, aby byla přítomna aspoň třetina členů činných. Ku změně stanov potřebí jest většiny hlasův, dvou třetin členův spolku. Nedostaví-li se k valné hromadě dostatečný počet členův, svolá se neprodleně po druhé valná hromada, která, nehledíc na počet přítomných členů, platně usnášeti se může.

§ 11 Valné hromadě se vyhražuje

 1. schválení výročních účtův a předchozích rozpočtů
 2. volba starosty a náčelníka
 3. jmenování čestných členů
 4. změna stanov
 5. usnešení o rozejíti se jednoty.

§ 12 Volbu starosty a náčelníka vykonává valná hromada, náčelník rozvrhne členstvo činné na dvojí oddělení

 1. ochránce
 2. stříkačník.

Každé oddělení volí si za předsednictví náčelníka jednoho velitele a jeho náměstka. Všichni tito zvolení členové, doplní výbor volbou pokladníka a jednatele.

§ 13 Výbor sestává se 7 členů: ze starosty, náčelníka, 2 velitelů, 2 náměstků a jednatele. Náčelník jest zároveň náměstkem starosty a ustanoví za svého náměstka jednoho z velitelů.

§ 14 Starosta předsedá výboru a valné hromadě a zastupuje sbor proti osobám třetím jakož i proti úřadům. Náčelníkovi náleží samostatné, toliko slezským zákonem zemským ze dne 2. února 1872 vyřknuté velení při požáru a při cvičeních, vůbec ve všem vrchním řízení a pořádání činného mužstva a spolupůsobení u vykonávání policie požárové v obci. Jednatel sepisuje i spolupodepisuje.

§ 15 Veškerá usnášení stávájí se platná prostou většinou hlasů přítomných, jedině ku změně stanov nebo ku zrušení jednoty jest zapotřebí většiny dvou třetin, jsou-li hlasy rovné, platí usnešení to, ku kterému se předsedající přidá.

  § 16 Volby ve valné hromadě konají se hlasovacími lístky neb aklamací, o čemž rozhoduje valná hromada, volba koná se absolutní většinou na dobu jednoho roku.

§ 17 Výbor usnáší se prostou většinou hlasů. Usnášeti se může výbor platně, jsou-li přítomni aspoň čtyři jeho členové. Starosta neb jeho náměstek svolá výbor, když toho potřebu uzná, aneb, když toho, aspoň tři členové výboru žádají.

§ 18 Výbor zpravuje jmění spolku, jakož i věci od obce sboru hasičskému k účelu hasičským svěřené a jest ze svého jednání valné hromadě a obecnímu výboru odpovědným.

§ 19 Členové činní oprávnění jsou nositi ve službě stejnokroj a hasičskou přilbu.

§ 20 Spory z poměru spolkového vzniklé rozhoduje smírčí soud, skládající se z 5 členů jednoty, z nichž každá strana zvolí dva, načež tito čtyři zvolí většinou hlasů, po případě losem, člena pátého za předsedu. Rozhodnutí stane se většinou hlasu a není proti němu odvolání.

§ 21 Spolek trvá, pokud má aspoň 12 členů. Po rozejítí nebo rozpuštění spolku připadne jmění jeho obci Puskovecké.

V Puskovci, dne 6. ledna 1896

Evšen Holuša, Vilém Rziman správce školy, Ignatz Malik hostinský, Wilhem Kotala kovář