Zpráva a činnosti za rok 2020

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2020 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru.

V loňském roce nás opustili nejstarší hasič sboru bratr Lumír Foltýn, bratr Zdeněk Theimer a zasloužilý hasič bratr Jindřich Šmerda. K 1. 1. 2021 (4. 1. 2021) má náš sbor 150 (149) členů, z toho 94 (93) mužů a 56 (56) žen. Mladých hasičů ve věku do 18 let, kterým podle stanov nepřísluší právo hlasovat na valných hromadách sboru, máme 35 (34). Náš sbor má tudíž 115 (115) členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 58 přítomných členů s právem hlasovacím.

Kulturní činnost a činnost sboru

Spolkový život tvrdě zasáhla pandemie koronaviru a s ní spojené vyhlášení nouzového stavu a dalších omezení v polovině měsíce března. Nemohly se tak uskutečnit naplánované volební schůze v rámci okresu, kraje ani ústředí a nemohly být prováděny další činnosti sboru, které jsou spojeny s pravidelnou přípravou zásahové jednotky a s kulturními tradicemi sboru (stavění a kácení máje, dětský den, Krmáš, Marpus). Schůze výboru se uskutečnily pouze 6x. Valná hromada našeho sboru byla v loňském roce v sobotu 18. ledna 2020. Na této valné hromadě byl zvolen nový výbor našeho sboru.

Kozelek v centru Ostravy jen několik dní před Covidovým lockdownem

22. 2. 2020      „KOZELEK“ průvod masek obcí se scénkou pro děti u hasičské zbrojnice;

25. 2. 2020      „KOZELEK“ průvod městem při masopustních slavnostech na Masarykově náměstí v Ostravě, které organizovalo Ostravské muzeum;

29. 2. 2020      „KOZELEK“ ples, který byl vyprodaný;

6. 3. 2020        byla zorganizována oslava MDŽ v hasičské zbrojnici;

10. 3. 2020      opatření COVID 19, veškeré akce zrušeny;

Započala činnost zásahové jednotky v rámci nouzového stavu, provedeno šití a rozvoz roušek pro občany Pustkovce, zbytek dodán do FN Ostrava, dezinfekce obecního mobiliáře, čerpána dotace v rámci Covid-19 od společnosti ČEZ, nakoupen šicí stroj, 3D tiskárna, látky, zádový nosič.

28. 4. 2020      položení věnce k příležitosti 75. let osvobození Pustkovce;

30. 4. 2020      stavění „máje“ v omezeném množství;

21. 6. 2020      proběhla „okresní den“ soutěž mladých hasičů a dorostu v požárním útoku a štafetě dvojic: mladší  – 2. místo, starší „A“ – 4. místo, starší „B“ – 7. místo;

11. 7. 2020      shromáždění delegátů – na funkci člena výboru okrsku č. 4 zvolen Martin Kusyn;

24. 7. 2020      navštívil novou hasičskou zbrojnici 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček;

5. 9. 2020        proběhla akce pro všechny členy sboru k otevření nové hasičské zbrojnice;

září – říjen       proběhla akce „Dobrovolný hasič roku“, kde jsme se zúčastnili v kulturní kategorii „Marpus“ a skončili na 5. místě za oblast sever Moravy;

říjen                 byl postaven plechový sklad na uskladnění překážek a materiál mladých hasičů;

říjen                 zajištěna oprava masek na Kozelka, včetně tvorby dvou nových masek (kozel a medvěd), staré masky budou vystaveny jako kulturní památka.

Šítí a příprava roušek pro občany Pustkovce

V rámci hospodaření našeho sboru bylo úspěšně požádáno o dotace, které nám loňského roku poskytly:

  • Nadace ČEZ,
  • Statutarní město Ostrava – Městský obvod Pustkovec,
  • Statutární město Ostrava – Magistrát, odbor kultury a volnočasových aktivit, projekt: Zkušenosti mladým, radost seniorům, tradice všem, který jsme museli vrátit pro nemožnost konání akce z důvodů mimořádných opatření Vlády ČR,
  • Statutární město Ostrava – Magistrát, odbor kultury a volnočasových aktivit, projekt: Zajištění celoroční činnosti hasičské drobotiny,
  • Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba, projekt: Zvýšení akceschopnosti a bezpečnosti Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec,
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu, projekt: Sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2020 a její zajištění,
  • Moravskoslezský kraj – Dotační program pro podporu SDH v roce 2020.

Sportovní činnost

Kolektiv mladých hasičů měl v loňském roce 1 družstvo v kategorii mladších žáků 2 družstva v kategorii starších žáků. Vzhledem k opatřením vlády byla činnost a práce s mládeží úplně zastavena. Byly zastaveny tréninky, schůzky a byly pozastaveny  dětské soutěže, jako např. celostátní hra Plamen a Ostravská liga mládeže. Pozastaveny byly také přípravy na Český pohár. Některé soutěže byly zrušeny bez náhrady, některé se přesunuly do podzimní části sezony. Ústředí SH ČMS vytvořilo výcvikový a vzdělávací plán pro děti nazvaný SPOLEČNÍK (Spojuj, Pohybuj se, Obkresli, Lušti, Experimentuj, Čiň se, Napiš, Ilustruj, Komunikuj). Vzniklo celkem 60 dílů a podle ohlasu se SPOLEČNÍK dětem velmi líbil. Schůzky našich mladých hasičů mohly být z hlediska epidemiologického obnoveny až koncem měsíce května. Děti se poslední květnový pátek konečně po dlouhé době sešly na společném tréninku a radost byla nefalšovaná. Ihned začaly trénovat na dva závody, které v podstatě tvořily letošní celou sezónu. Konkrétně závody v sobotu 20. 6. v Horní Datyni (požární útok, štafeta dvojic) a v neděli 21. 6. v Pustkovci. I přes velice nepříznivé počasí se do Pustkovce sjeli mladí hasiči z celého okresu Ostrava. V požárním útoku a štafetě 4 × 60 m zde své síly poměřilo 9 družstev mladších žáků, 10 družstev starších žáků a 3 družstva dorostenců a dorostenek. Kvůli deštivému počasí se obě disciplíny konaly na škvárovém povrchu, tak aby se pod náporem mladých závodníků nepoškodil travnatý povrch hřiště. V této výjimečné závodní sezóně, ovlivněné pandemií, kdy některá družstva ani nestihla zahájit sezónu, to byla v podstatě jediná soutěž, kde okresní družstva mohla poměřit své síly. V kategorii mladší žáci zvítězilo družstvo Nové Vsi, ve starších a dorostencích Michálkovice a vítězství braly dorostenky z Nové Vsi. Naši mladší skončili celkově na 2. místě, starší na 4. a 7. místě. První tři družstva kategorie mladší a starší postoupila na soutěž O pohár Starosty Krajského sdružení hasičů MSK. Tyto závody proběhly 5. 9. 2020 v Českém Těšíně.  Našim mladším se nepovedlo zopakovat loňské vítězství na těchto závodech a po malé chybě v závěru závodu skončili na 11. místě. Schůzky a přípravy na podzimní část sezóny začaly naplno tréninkem mladých hasičů už 4. 9. 2020. Od pátku 11. 9. 2020 do neděle 13. 9. 2020 se děti vydaly na soustředění do překrásného prostředí Chaty Mečová v Horní Bečvě, kde na čerstvém vzduchu společně strávily sportovně zábavný víkend plný hasičiny.

Děti si v roce 2020 mnoho soutěží neužily

Kategorie mužů – Celkem se zúčastnili 16 závodů: 12 ligových kol Moravskoslezské ligy, 3 pohárové soutěže a okrskovou soutěž v Polance. Na MSL skončili na 20. místě se 76 body. Na okrskové soutěži v Polance vyhráli, v Krásném Poli skončili třetí. Na historicky posledních závodech tzv. Muglinovských schodech vyhráli obě dvě soutěžní kola. V letošní sezóně budou závodit v Moravskoslezské lize se snahou odzávodit více závodů.

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

V zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů Pustkovce je 18 členů sboru, kteří se celoročně připravují a zdokonalují v rámci odborné i fyzické přípravy. Členové jednotky po celý rok pravidelně udržují svěřený výjezdový materiál, obě výjezdová vozidla a v loňském roce dokončili stěhování materiálu do nové hasičské zbrojnice. V důsledku COVID 19 byla příprava i práce v nové hasičské zbrojnici výrazně omezena.

V roce 2020 bylo celkem 67 událostí s toho 3x jednotka nevyjela a to z důvodu, že výjezd byl nahlášen v standardní pracovní době. 2x zásahová jednotka držela pohotovost v rámci „technické pomoci“ při volbách. 20x jednotka zasahovala pro obec (3x rozvoz roušek, 14x dezinfekce obce, 3x čerpání vody v rámci velkých dešťů).

Závěrem chci poděkovat všem členům sboru za jejich nezištnou pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním. Současně musím poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí. Poděkování také míří za úřadem městského obvodu Pustkovec, který podporuje dlouhodobě naší činnost.

Vypracoval jednatel Jan KOSTKA, 4. září 2021