OPATŘENÍ SH ČMS k 1. 4. 2020 -akce SH ČMS

Na žádost OHS zveřejňujeme…

Dobrý den,

přeposílám opatření SH ČMS k současné situaci. Prosím o elektronické předání k seznámení a na vědomí členům Vaších SDH, případně zveřejnění na web. stránkách SDH.

Děkuji a přeji hlavně dobré zdraví

     Ladislav Čabla

     Kancelář OSH Ostrava

Dobrý den,

v příloze zasílám opatření SH ČMS k současné situaci v ČR, které schválilo Vedení SH ČMS dne 29. 3. 2020.

Starostky a starosty OSH a KSH prosím o zveřejnění na svých webových stránkách.

Přeji všem hezký den a v této krizové situaci hlavně zdraví, těším se na brzké shledání Jan Slámečka

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY SLEZSKA

Římská 45, Praha 2
OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS
k současné situaci v ČR

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR
VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z
důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Vzhledem
k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na
následujících opatřeních:
PO očima dětí a mládeže
 Děti mohly práce dokončit do konce února, a na OSH měly být jejich výstupy zaslány do 13.
března 2020. Školy byly uzavřeny 11. března, nicméně učitelé ve školách působí stále, práce
by tedy na OSH měly být doručeny v požadovaném termínu.
 Vyhodnocení na úrovni okresu je v současné době pozastaveno (některá OSH mají kanceláře
v prostorách HZS, kam nyní nemají přístup). Pokud to pozdější podmínky umožní, OSH
vyhodnotí soutěž v rámci okresu. Veřejné ocenění úspěšných autorů doporučujeme
realizovat na podzim tohoto roku.
 O případném konání krajských kol a kola celostátního rozhodne Vedení SH ČMS dle vývoje
situace.
MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS
 Vzhledem k tomu, že v současné době z důvodu opatření nouzového stavu nemohou
probíhat základní kola soutěží a zlomová změna není v brzké době pravděpodobná, ruší se
základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen včetně
příslušných MČR bez náhrady.
 Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním
roce.
 Ve hře Plamen a dorosteneckých kategorií se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává
se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně
okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020
(nebude-li to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či
příslušných krizových štábů).
 Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit
postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
 Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže
regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. 6. 2020.
Letní tábory, letní školy, mezinárodní tábory
 V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů
obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.
Pyrocar 2021
 V letošním roce se měly v termínu od 12. do 13. 6. konat Hasičské slavnosti Litoměřice. Dle
dohody s pořadatelem byla akce odložena na rok 2021, kdy se měl rovněž konat další ročník
Pyrocaru. Aby se dvě největší hasičské akce nekonaly v jednom roce, bude VI. Pyrocar
přeložen na rok následující, tedy rok 2022.

Udělení titulu Zasloužilý hasič
 Tituly se měly udělovat 23. a 24. 4. 2020, tímto se udělování titulů ruší. Náhradní termíny
budou zveřejněny po ukončení nouzového stavu.
Dvacátá sedmá pouť hasičů na Sv. Hostýně
 Po dohodě s regionálními pořadateli se hasičská pouť dne 25. 4. 2020 ruší bez náhrady.
Univerzita dobrovolného hasiče
 Všechny plánované soustředění se ruší do odvolání.
Jednání Shromáždění starostů OSH, VV SH ČMS, Ústředních odborných rad a
různých školení a porad
 Všechna jednání se ruší do odvolání.
VI. sjezd SH ČMS
 Vzhledem k tomu, že se nemohou konat Shromáždění delegátů sborů a okresů, není možné
stihnout schválený harmonogram přípravy VI. sjezdu a příprav nových Stanov SH ČMS.
Okamžitě, jak bude umožněno vládními orgány shromažďování v potřebném rozsahu,
Vedení SH ČMS předloží VV SH ČMS nový časový harmonogram celého procesu příprav
VI. sjezdu, včetně náhradního termínu sjezdu.
Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže
 Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže se s okamžitou platností ruší do
odvolání.
 Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích bude s okamžitou platností
realizována výhradně individuálně, v přímé elektronické nebo telefonické konzultaci
s trenéry. Skupinová příprava se ruší do odvolání.
Doporučení Vedení SH ČMS
 Zrušení plánovaných akcí přinese mnoho problémů nejen s finančním zajištěním, které bylo
na akce plánováno z grantů MŠMT, MV ČR a dotací z krajských úřadů či místních
samospráv. Proto doporučujeme jednat s jednotlivými poskytovateli o případné změně účelu
dotačních titulů, popřípadě úpravě nastavených indikátorů, tam kde nebude možné vrácení
finančních prostředků. Tyto prostředky mohou být využity pro boj s koronavirem.
Závěr
 Po ukončení nouzového stavu a uvolnění podpůrných opatření vyhlášených Vládou ČR
zejména směrem ke konání hromadných akcí, mohou být některá výše uvedená opatření
zrušena či upravena tak, aby akce mohly za určitých podmínek proběhnout
(např. MČR v CTIF, vyšší kola PO očima dětí a mládeže, ČP, ČHP, MČR v TFA a další)
Schváleno Vedením SH ČMS dne 29. března 2020
ÚČINNOST OPATŘENÍ od 1. dubna 2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům
jednotek za jejich aktivní činnost v této nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete
na případné výzvy starostů obcí, městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci

dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především seniorům a nemocným.

Buďme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně
disciplinovaní, buďme nadále solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení
centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.
Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších
časech.

Za Vedení SH ČMS
Slámečka Jan, starosta