Zpráva o činnosti za rok 2017

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté,

 

            dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2017 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru.

K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 148 členů, z toho 97 mužů a 51 žen, což je drobný pokles v porovnání s minulým rokem. Mladých hasičů ve věku do 18 let máme evidováno 37.  Dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim však nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru. Náš sbor má tudíž 111 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 56 přítomných členů. Po celý rok jsme se také věnovali našich hasičským internetovým stránkám. V současné době je zde publikováno 190 článků mapujících naší činnost za více než 20 let.  

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně. Nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci a podle potřeby i častěji.

Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce třetí sobotu roku 21. ledna 2017. Ve stejný den proběhl také výcvik s dýchací technikou na stanici ne Fifejdách.

26. ledna se naši členové zúčastnily výroční valné hromady okrsku č. 4 v Krásném Poli

Únor patřil tradičně Kozelku. Po mnoha letech jsme v loňském roce uskutečnily zásadní organizační změnu. Jednak jsme převzali kompletní organizaci plesu spojeného z Kozelkem a ještě viditelnější změnou pak bylo rozdělení průvodu a plesu do samostatných dnů. Nutno řici, že tento přístup se nám velmi odsvědčil. 11. února se tedy uskutečnil tradiční průvod, který vyvrcholil představením u hasičské zbrojnice. 25. února jsme předvedli naší scénku na Slezskoostravském hradě. Podobnou scénku jsme předvedli také při povedených Masopustních slavnostech na Masarykově náměstí v Ostravě, které organizovalo Ostravské muzeum v úterý 28. února.
Samotný ples se pak úspěšně uskutečnil v sobotu 4. března za hojné účati hostů.
Ve stejný den se představitelé sborů sešli v Nové Vsi aby zde jednali za účasti primátora Ostravy.
17. března jsme zorganizovali oslavu MDŽ v hasičské zbrojnici a akce se velmi vydařila
18. března se uskutečnilo setkání žen s představiteli okresu v Martinově. Náš sbor zastupovala paní Popková.

25. 3 se uskutečnila soutěž Ostravské šedesátky a naši členové Martin Kusyn a Jindřich Šmerda ml. působili jako rozhodčí
26. 3 vyjela jednotka k čerpání vody na ul. Martinovská
28. dubna se skutečnila postupová soutěž mužů a žen o pohár starosty za účastni našeho týmu mužů.
Květen je na naši činnost tradičně bohatý. Můžeme zde také zařadit stavení máje, které se odehrává v předvečer 1. května. Tato akce měla hojnou účast a velmi se vydařila.
4. května převzal náš dlouholetý aktivní člen Stanislav Pyš titul zásloužilym hasičem
5. května se naši členově zúčastnili zájezdu na Lysou Horu a do automobilky Hyundai. Ve stejný den také vyjela jednotka k požáru na ulici Třebovické.
6. května se naši členové zúčastnili setkání praporů v Nové Vsi. V okrskové soutěži naš tým ve stejný den zvítězil.
12. května poskytovala jednotka technickou pomoc ve sklepě na ulici Krasnopolská
15. – 19. 5. Petr Liška absolvoval kurz odborné přípravy člena jednotky v Jánských Koupelích
20. května jsme zorganizovali zábavné odpoledne pro naše členy, mladé hasiče a také jejich rodiče. Kromě vydařené akce bylo cílem zejména získat nové tváře pro činnost našeho sboru.
27. května proběhlo Kácení máje spolu s dětských dnem. Na této vydařené akci spolupracovali Obecní úřad, náš sbor a AC Čepo Pustkovec.
18. června pak v ranních hodinách proběhla dětská soutěž na Pustkoveckém hřišti.
2. července jednotka zasahovala u požáru bytu na ulici Opavské.

15. července jsme zorganizovali soutěž v požárním útoku o pohár Městského obvodu Pustkovec. Poprvé po 12 letech nebyla zařazena do seriálu Extraligy. Bohužel jsme tak platili trochu nováčkovskou daň zejména výberem ne zcela vhodného termínu a tím nízkou účastní na soutěží. Jinak soutěž jako taková byly velmi povedená a časy kvalitní. Rozhodně dostála organizačně laťce, kterou jsem nasadili v minulých letech, a kterou chceme letos dodržet a přilákat také více soutěžních družstev.

28. července jednotka vyjížděla k požáru bytu v ulici Dělnické.
3. srpna jednotka byla povolána, ale nevyjela k požáru pole v Děhylově, protože byl poplach vyhlášen v průběhu bežného pracovního dne.
10. srpna se Ostravou přehnala větrná smršť a jednotka měla 10 výjezdů.
12. srpna jednotka vyjížděla k technické pomoci k odstranění větve a stromu z hraze Pustkoveckého rybníka
25. srpna jednotka zasahovalo u požáru slámy JZD Olbramice, kde hořelo 250 balíků slámy. Jednotka zasahovalo celkem 12 hodin a byla pověřena zřízením druhého bojového úseku.
3. září se uskutečnil tradiční krmáš, letos ve velmi zredukované formě vlivem mimořádně nepříznivého počasí.
9. září jsme se podíleli na oslavách 750. let Ostravě s naším praporem na Masarykově náměstí
11. října se uskutečnilo školení pilařů
14. října jsme se zúčastnili setkání s naším partnerských sborem z Martinova v jejich hasičské zbrojnici. Marpus se velmi vydařil a přálo také počasí. Souboj se tentokrát konal na poli smažení bramboráků.
20 – 21. řijna se uskutečnilo školení velitelů v Jánskéch Koupelích.
29. října vyjížděla jednotka k technické pomoci při kácení stromů na ulici Opavské
10. listopadu jednotka vyjela k požáru komína v ulici V Zahradkách
11. listopadu se sešli v této budově obecního úřadu při Svatomartinském husobranní. Akce se velmi vydařila.
17. listopadu jednotka zasahovala při požáru bytu v ulici Čs. Exilu.
29. listopadu se uskutečnila inventura o HZS MSK a výsledek byl bez výhrad.

Po celý rok se konaly pravidelná školení Jednotky SDH a v prosinci proběhlo celoroční přezkoušení. Jednotka vyjela v tomto roce celkem 22x a to k 6x požár a 16x technická pomoc a 1x – jak jsem již zmínil – nevyjela.

Jménem velitele jednotky bych chtěl poděkovat Zbyňkovi Slováčkovi, dlouholetému veliteli a zástupci velitele jednotky, který po vzájemné dohodě 1. května loňského roku výjezdovou jednotku opustil.

Další oblastí činností našeho sboru jsou sportovní soutěže. Celou kategorii dorostu a žáků se bude za chvíli zabývat Martina Hiblerová, která zároveň představí i činnost ženského týmu Marpus, který je výsledkem spolupráce našeho a Martinovského sboru.  V kategorii mužů se v roce 2017 ustavil jeden tým, který se zaměřoval na Moravskoslezský ligu v požárním útoku, kde vládne mimořádně ostrá konkurence. Tým se sice neumísťoval na úplně nejvyšších příčkách, ale zejména první polovina sezony byla poměrně úspěšná a znamenala celkem 19 místo.  Celkově to bylo více než 30 soutěží v této sezoně.  Z úspěšných výsledků vybíráme například 7 místo z Vrbic za čas 14. 774, vítězsví na noční soutěži v Martinově.

Ve své zprávě se chci zabývat také hospodařením našeho sboru neboť se výbor snaží být před svými členy maximálně transparentní. Náš sbor žádá pravidelně o dotace a dary, které plynou z obecních rozpočtů Pustkovce, Poruby, města Ostravy, okresního sdružení, Ministerstev a jiných organizací. S různými úspěchy, jak je již pro tyto nenárokové částky obvyklé. Tyto finance pak používáme k naší činnosti a to zejména pro zapezpečení práce z mládeži a pořizování výbavení pro náš sbor. Bohužel vlivem nedorozumění a adminitrativní chyby jsme byli nucení vrátit dotaci ve výši 70 tis Kč za rok 2016, která nám bylo poskytnuta Mobv Poruba. Nejednalo se o zásadní zásah do našeho hospodaření, ale chceme i tyto nepřijemné informace prezentovat našich členům.

Závěrem chci poděkovat členům sboru za jejich pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním. Poděkování také míří za Úřadem městského obvodu, který podporuje dlouhodobě naší činnost s zmínit je nutné také Obecní úřad v Porubě s jeho dlouhodobou podporou jednotce a sboru.

Zcela závěrem se chci zminit o připravě nové hasičské zbrojnice. Detaily zcela jistě představí starosta našeho městského obvodu, nicméně vše směřuje k tomu, že po desítkách let čekání se podařilo získat finance a letos tak skutečně začne výstavba tohoto objektu, který nás posune .. dovolím si říci.. z 19 století do století 21ního.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám, aby letošní pravě začínající rok bude minimálně stejně tak úspěšný jako rok uplynulý.