Zpráva o činnosti sboru za rok 2016

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2016 tedy roku, kdy náš sbor oslavil 120. výročí svého založení.

K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 153 členů, z toho 98 mužů a 55 žen, což je o jednoho člena více než v loňském roce. Mladých hasičů ve věku do 18 let máme evidováno 41. Dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim však nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru. Náš sbor má tudíž 112 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 57 přítomných členů. Po celý rok jsme se také věnovali našich hasičským internetovým stránkám. V současné době je zde publikováno 180 článků mapujících naší činnost za více než 20 let.
V průběhu letošního roku také bude probíhat výměna členských průkazů. Ty současné papírové budou nahrazeny plastovými v klasickém formátu platební karty s možností čerpání různých výhod. O detailech vás budeme informovat.

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně. Nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci a podle potřeby i častěji.

Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce druhou sobotu roku 9. ledna 2016.

16. ledna jsme uspořádali tradiční Hasičský Bál a bohužel jako v minulých letech byla obsazenost plesu poměrně nízká. Naší členové se 30. ledna zúčastnili výroční valné hromadě okrsku č. IV.

21. ledna 2016 byl jednotce předán nový zásahový automobil DA 15 – L2T na podvozku Mercedes-Benz 516 CDi 4×4 a rozloučit jsme se museli s naší letitou Avii, která v našem sboru sloužila více než 30 let.

Únor patřil Kozelku. Ten se uskutečnil již 6. února. Podobnou scénku jsme předvedli také při povedených Masopustních slavnostech na Masarykově náměstí v Ostravě, které organizovalo Ostravské muzeum 9. února. Na obou akcích lze ocenit vysokou účast nejen našich členů, ale také hostu plesu a diváků na Masarykově náměstí.

Jednotka si také připsala první zásah roku 2016. 4. února vyjížděla naše Tatra k požáru na ulici Dělnické.

5. března se v Dolní Lhotě uskutečnilo setkání představitelů sboru za účasti Romana Motyčky, Milana Wiatra a Jindřicha Šmerdy.

19. března se uskutečnilo setkání žen s představiteli okresu. Náš sbor zastupovala paní Popková.
Významných měsícem v životě našeho sboru byl duben, kdy proběhla významná část oslav 120. výročí založení sboru. 16. dubna jsme se po měsících příprav setkali v hojném počtu a s mnoha našimi podporovateli a přáteli s okolních sborů ve společenském sále Střední odborné školy prof. Zdenka Matějčka. Zavzpomínali jsme si na naše předky, kteří sbor vytvářeli a dnes již nejsou mezi námi. Ocenili jsme členy, kteří se zasloužili o jeho rozvoj, a zejména posledních 20 let shrnul starosta ve svém projevu. Vrcholem večera bylo předání čestného praporu našemu sboru.

Také v dubnu (2. dubna) jednotka poskytovala technickou pomoc při odstranění stromů na Pustkovecké ulici.

Květen je na naši činnost tradičně bohatý. Můžeme zde zařadit stavení máje, které se odehrává v předvečer 1. května. Tato akce měla hojnou účast a velmi se vydařila.
2. května se uskutečnilo setkání praporů a oslava 120 let sboru u našich přátel z Martinova
4. května se naši členově zúčastnili zájezdu na den Hasičstva do Prahy.
14. – 15. května se Andreas Holuša zúčastnil školení strojníků v Janských Koupelích.
28. května proběhlo Kácení máje spolu s dětských dnem. Na této vydařené akci spolupracovali Obecní úřad, náš sbor a AC Čepo Pustkovec.
31. května vyjížděl Mercedes k čerpání vody po bleskových povodních do Kopřivnice.
V červnu proběhla druhá část oslav 120 výročí založení našeho sboru.
17. června měla naše jednotka celkem 7 výjezdů z důvodu větrné smršti. Paradoxně ve stejný den proběhlo taktické cvičení na objekt fary, za hojné účasti okolních sborů a také diváků. Na tomto místě chci poděkovat našich kolegům a také našim mladých hasičům, kteří se odvážně zhostili úlohy figurantů.
19. června pak v ranních hodinách proběhla dětská soutěž a odpoledne pak soutěž okrsku č. 4.
A ani dále jsme si neodechli. Hned 25. června se uskutečnil další závod Extraligy ČR v požárním útoku. Velmi vydařený závod po pořadatelské i sportovní stránce bohužel poznamenala porucha časomíry.

Letní měsíce byly tentokrát velmi klidné. 22. července jsme se sešli u Hasičské zbrojnice při letním setkání jako poděkování za práci při přípravě řady akcí.
4. září jsme tradičně spolupracovali při pořádání Pustkoveckého Krmáše s naším městských obvodem.
25. září došlo k výbuchu v pekárně firmy Hruška v Martinově. Zásahu se zúčastnili i naše jednotka
1. října jsme u Hasičské zbrojnice uspořádali setkání s naším partnerských sborem z Martinova. Marpus se velmi vydařil a přálo také počasí.
4. listopadu vyjížděla jednotka Tatrou k požáru popelnice před hasičkou zbrojnicí, podpálenou nejspíše úmyslně vandaly. Díky rychlém zásahu se požár nerozšířil.
16. listopadu se naše delegace zúčastnila slavnostního vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku v Brně. Velmi důstojná událost nám přinesla 3. místo v kategorii dobrovolných sboru v naší oblasti a finanční odměnu. Za tuto odměnu jsme se rozhodli pořídit velmi kvalitní časomíru.
19. listopadu jsme pořádali tradiční a vydaření setkání členů a přátel sboru tentokrát na téma Vinobranní.

Po celý rok se konaly pravidelná školení Jednotky SDH a v prosinci proběhlo celoroční přezkoušení. V závěru roku došlo ke změně v jednotce. Po vzájemné dohodě vystoupil z jednotky Petr Holuša a jednotka byla doplněna Petrem Liškou. Za 20letou práci v jednotce Petru Holušovi děkujeme a přejeme novému členy hodně úspěchů.

Další oblastí činností našeho sboru jsou sportovní soutěže. Celou kategorii dorostu a žáků se bude za chvíli zabývat Martina Hiblerová, která zároveň představí i činnost úspěšného ženského týmu Marpus, který je výsledkem vynikající spolupráce našeho a Martinovského sboru. Dovolím si trochu vyzradit pointu, když řeknu, že tento tým byl v loňském roce velmi úspěšný a dokázal zvítězit v Noční Hlučínské Hasičské lize. V kategorii mužů se v roce 2016 ustavil jeden tým, který se zaměřoval na Moravskoslezský pohár a soutěže v okolí a částečně také Extraligu. Celkově to bylo více než 30 soutěží v této sezoně. Celkově můžeme říci, že minulý rok byl rokem úspěšné stabilizace doufáme, že se tento pozitivní trend projeví i v tomto roce. Z úspěšných výsledků vybíráme vítězství v Bohuslavicích a Stahovicích, druhé místo v Bělé, Muglinově a Prokovicích či čtvrtá pozice v Hošticích.

Loňský rok byl rokem oslav a řady akcí pořádaných k našemu 120 výročí založení. Letošní rok lze pak označit za rok změn. Podrobněji se plánům budeme věnovat při schvalování plánu práce, ale je nutno zmínit, že jsme se rozhodli jednak zrušit Hasičský bál. Všichni doufáme, že dočasně. Organizaci tradičního Kozelka jsme se rozhodli vzít zpět plně do rukou našeho sboru a především změnit formát této události a poprvé po 12 letech nebude naše soutěž zařazena do Extraligy v požárním útoku, ale bude zcela samostatná.

Zcela závěrem je třeba poděkovat členům sboru za jejich pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním. Poděkování také míří za Úřadem městského obvodu, který podporuje dlouhodobě naší činnost s zmínit je nutné také Obecní úřad v Porubě s jeho dlouhodobou podporou jednotce a sboru.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám, že letošní pravě začínající rok bude minimálně stejně tak úspěšný jako rok uplynulý.