Zpráva o činnosti sboru za rok 2013

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2013.

 

Hned v úvodu bych rád zmínil, že od 1. ledna tohoto roku již právně náš sbor dobrovolných hasičů není sdružení ale spolkem. Tato změna vychází z nového Občanského zákoníku, ale pro nás neznamená v zásadě žádnou změnu.

 

K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 134 členů, z toho 80 mužů a 54 žen. Z tohoto počtu máme 18 mladých hasičů do věku 18 let a dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru.

Náš sbor má tudíž 116 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 59 přítomných členů.

 

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně. Nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci a podle potřeby i častěji.

 

Věnovali jsme se také aktualizaci informací na internetových stránkách sboru na adrese hasici.pustkovec.cz , kde naleznete aktuální informace ze života sboru včetně videí a fotografii. Využíváme také internetovou aplikaci na evidenci členské základny.

 

Interní informace ze života sboru a jednotky naleznete na stránkách sdh.pustkovec.cz, které se stávají takovou veřejnou kronikou našeho sboru. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívali na tyto stránky. V tomto okamžiku je zde publikováno již 105 článků a také tato zpráva zde bude brzy zveřejněna.

 

Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce první sobotu roku a to 5. ledna 2013 a byla spojena s udělením vyznamenání našim členům za jejich dlouhodobou činnosti pro náš sbor

 

19. ledna jsme uspořádali tradiční Hasičský Bál a následně se naší členové 29. ledna zúčastnili výroční valné hromadě okrsku č. IV v Polance.

 

Únor patřil Kozelku. Ples spojený s průvodem po obci se v loňském roce uskutečnil již 9. února. Částečně modifikovanou verzi scénky jsme předvedli také na Masarykově náměstí 12. února. Poděkování za přípravu této tradiční akce patří pracovníkům Ostravského muzea, s kterým dlouhodobě spolupracujeme.

16. února pak předvedla naše početná výprava scénku se soudem kozla také na Slezskoostravském hradě.

Březen přinesl intenzivní činnost naší zásahové jednotky.

9. března se Jindřich Opluštil zúčastnil školení hašení v uzavřených prostorách.

16. března prováděla jednotka čištění výpusti v Pustkoveckém rybníce na žádost naší obce.

28. března vyjela jednotka k požáru bytu v Ostravě-Porubě.

31. března jednotka odstraňovala větve nad chodníkem, které ohrožovaly chodce

Od 19. do 21. dubna probíhalo malování garáží HZ spojené s drobnou údržbou.

27. dubna se naše delegace zúčastnila výroční hasičské poutí na Hostýně.

Poslední dubnový den patřil jako každý rok stavění májky. Velmi vydařená akce i letos doprovodila počátek měsíce května, který bývá spojen s mnoha událostmi v životě našeho sboru.

4. května jsme se zúčastnili Setkání praporu v Šenově.

5. května se uskutečnila postupová soutěž mužů a žen. Naše družstvo se účastnilo pouze poháru o pohár starosty okresního sdružení v požárním útoku, ve kterém zvítězilo.

11. května se uskutečnila tradičně za příšerného počasí soutěž žáků v Pustkovci. Podrobnější informace naleznete ve zprávě o činnosti mládeže

25. května se uskutečnila Okrsková soutěž v Polance. Muži Pustkovce obsadili druhou příčku.

31. května proběhlo kácení máje, které jsme spojili s malým dětským dnem pro děti z Pustkovce a okolí.

4. června jsme se naposledy rozloučili s naší dlouholetou členkou Vlastimilou Skácelová

8. června jsme se podíleli na organizování dětského dne, který pořádala naše obec.

 

Červen byl také náročný pro výjezdovou jednotku.

3. června jednotka vyjížděla k odstranění stromu přes cestu v Ostravě-Porubě

17. června jednotka zasahovalo u požáru stodoly v Martinově

18. června byla vyhlášená jednotce pohotovost na stanici kvůli větrné smršti – následně byla o půlnoci zrušena

 

 

 

13. července proběhla Extraliga v požárním útoku. Soutěž se opět velmi vydařila po sportovní i pořadatelské stránce. Vítězství si odvezl překvapivě Starý Lístkovec Sport za skvělý čas 16,51 a ženy Vitiněvsi, která u nás zvítězila už po třetí v řadě a dosáhla opět fantastického času 16,00. Toto je nový rekord naší trati a druhý nejlepší čas Extraligy vůbec. I díky několika posledních vydařeným ročníkům, získal Pustkovec znovu pořadatelství tohoto seriálu navzdory sílící konkurenci. Špička požárního sportu se k nám opět přesune již po desáté v řadě 12. července 2014. Pro příští rok se naše soutěž stala části projektu Ostravě Evropské město sportu a dosáhneme tak na finanční dotaci.

Srpen byl náročný pro výjezdovou jednotku:

2. srpna byla povolána jednotka k požáru, ale bohužel nevyjela, neboť nebyl k dispozici strojník.

7. srpna jednotka zasahoval u požáru pole v Děhylově

15. srpna proběhlo taktické cvičení na VŠB

17. srpna se naše delegace zúčastnila slavnosti k 120. výroční založení SDH Polanka. Druhý den pak proběhlo v Polance taktické cvičení jednotek.

 

27-28. srpna jednotka zasahovala u požáru ZD Poruba, kde vzplálo 3000 balíku slámy. Jednotka zasahovala 24h a byla jednou vystřídána.

 

29. srpna jsme byli povoláni k požáru chaty v O-Porubě. Jen nedaleko od ZD Poruba, kde jsme zasahovali v předchozích dnech.

1. září se uskutečnil tradiční Pustkovecké Krmáš na němž jsme se také podíleli.

21. září prováděla jednotka výcvik na vodě v Hlučíně. Jednotka si vyzkoušela práci na vodě a všechny agregáty.

 

5. října proběhlo v budově úřadu městského obvodu vydařené setkání členů našeho sborů při vínku s vystoupením varietního kouzelníka. Stejný den se všichni strojníci výjezdové jednotky zúčastnili školení ve Staré Vsi

11-12. října se velitelé zúčastnili Školení velitelů v Janských Koupelích

14-20. října proběhlo školení pilařů v Janských Koupelích za účasti Jiřího Kubiš. Ten úspěšně složil závěrečné zkoušky

 

17. října jsme se všichni dověděli, že nás navždy opustil náš kamarád a velmi aktivní člen sboru Miroslav Valder. S Mirkem jsme se rozloučili večer 18. října na tichém setkání u Hasičské zbrojnice. 6. listopadu jsme nechali sloužit zádušní mši. Na tomto místě se sluší poděkovat za hojnou účast jak našich členů, tak členů z okolních sborů na tomto důstojném rozloučení.

19. října uspořádali naši přátelé v Martinově tradiční setkání našich sboru s názvem Marpus. Akce se velmi vydařila, bohužel z našeho sboru se zúčastnilo velmi málo členů.

 

2. listopadu se uskutečnila první Ostravská Rally zásahových jednotek. Jednalo se o originální výcvik jednotek, které na mnoha stanovištích po celém městě plnily úkoly, které je mohou potkat i při reálných zásazích.  Naše jednotka byla hodnocena velmi dobře.  V listopadu také složil náš preventista pan Ladislav Janečka úspěšně zkoušky odbornosti.

 

7. listopadu jednotka vyzvedla kámen, který je nyní umístěn vedle bludného kamene v centru Pustkovce

4. prosince se členové sboru podíleli na již tradičním rozsvěcení vánočního stromu pořádaného naší obci a v pátek 6. prosince jsme uspořádali vydařeného Mikuláše pro naše děti.

12. prosince jednotka v hojném počtu zasahovala u požáru komína v Ostravě-Pustkovci.

 

13. prosince proběhla inventura bez závad a byly konečně doplněny dvě kapesní vysílačky, které nám byly před 3 lety odcizeny.

 

V poslední den loňského roku jednotka vyjížděla ještě k požáru bytu v Ostravě-Porubě.

 

Celý rok se jednotka pravidelně školila a starala o svěřenou techniku. Nechali jsme provézt kompletní generální opravu PS12, která bude sloužit zejména našim dětem a opravena byl i náš dodávkový automobil.

 

Jednotka také obdržela prostřednictvím obce dotaci 99500,– za což byla zakoupena nová zásahovou obuv a zásahové obleky.

 

Další oblastí činností našeho sboru jsou sportovní soutěže. Celou kategorii dorostu a žáků se bude za chvíli zabývat Martina Lazarová ve své zprávě. V kategorii mužů jsme v roce 2013 měli dva týmy.  Oba týmy se zaměřovali na Moravskoslezský pohár a soutěže v okolí.  Celkově se umístil první tým na 8. příčce a tým B na 11. příčce v celkovém hodnocení Moravskoslezského poháru. Toto umístění asi nelze považovat za přílišný úspěch a hlavní příčinu lze považovat nevyrovnanost ve výkonech v průběhu celé sezóny. V obou případech se jednalo o zhoršení o 3. příčky v celkovém hodnocení. Z úspěšnějších vystoupení bych zmínil 2. místo v Neplachovicích za čas 17,56 či třetí místo ve Velkých Hošticích za čas 17,22.  U týmu B byl největší úspěch 3. Místo ve Vávrovicích za čas 17,86. Pro letošní rok dojde v týmu mužů v zásadním změnám, které doufejme pozvednout Pustkovecký tým tam, kam historicky bezesporu patří.

V kategorii žen pokračovala úspěšná spolupráce s  Martinovem. Tým MarPus nastoupil k několika závodům v blízkém okolí a převáděl velmi sympatické výkony. Vítězství si odvezl z Hošťálkovic, Martinova, Koblova a Děhylova. Druhá místa pak z Pustkovce v rámci MSP, Proskovic, Kozmic a Dolní Lhoty.

 

Toto je tedy přehled činnosti, kterou jsme vykonali v tomto roce. Pokud se chcete dovědět více z jednotlivých akcí, doporučuji navštívit naše interní stránky sboru na adrese sdh.pustkovec.cz.

 

Chtěl bych také s velkým předstihem připomenout 120. výročí našeho sboru, které oslavíme již za 2 roky. Ačkoli se tato časové období jeví, jako velmi dostatečné- zkušenost ukazuje, že bychom se byť ve velmi hrubých obrysech měli věnovat přípravě oslavy tohoto výroční již minimálně koncem tohoto roku, abychom byli dostatečně připraveni a především zajistili dostatečné finanční zdroje k oslavě tohoto významného výročí. Nechávám zde tedy dostatečný prostor pro vaše úvahy a nápady.

Závěrem je třeba poděkovat členům sboru za jejich pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním. Poděkování také míří za Úřadem městského obvodu, který podporuje dlouhodobě naší činnost.

 

Děkuji vám za pozornost a věřím, že letošní pravě začínající rok bude minimálně stejně tak úspěšný jako rok uplynulý.

 

Přeji Vám všem vše nejlepší do nového roku a děkuji za pozornost