Plán odborné přípravy a výcviku JSDH Pustkovec na rok 2011

A) Všichni členové jednotky

Leden

Seznámení s „Řádem výkonu služby v jednotkách PO“

Bojový řád JPO ML/ N 1-7,

Ošetřování osobních ochranných prostředků

Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany

Praktický výcvik s motorovou pilou

Praktický výcvik s TP jednotky

Únor

Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů

Vystupování z vozidla

Bojový řád JPO ML/ P 1-10

Bojový řád JPO ML/ N 8-16,

Praktický výcvik s TP jednotky

Výcvik v DT

Praktický výcvik s motorovou pilou

Březen

Komunikace v jednotce PO

Bojový řád JPO ML/ P 11-18

Bojový řád JPO ML/ N 17-22,

Požární útok, požární obrana KOP 1-1-09

Záchrana osob na vodě  KOP 1-2-05

Praktický výcvik s motorovou pilou

Praktický výcvik s TP jednotky

Taktické cvičení

Duben

Realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti HZS ČR

Pronikání do objektu (násilný vstup)

Bojový řád JPO ML/ P 19-28

Láhve na přepravu plynů, označování láhví, taktika zásahu

Sportovní příprava – nácvik na soutěže.

Praktický výcvik s TP jednotky

Praktický výcvik s motorovou pilou

Květen

Nařízení vlády č. 91/2010, kterým se stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Pravidla komunikace a signály

Požární taktika

Cvičební řád JPO – praktický výcvik bojové rozvinutí družstva 1+3,1+5

Výcvik v DT

Sportovní příprava – nácvik na soutěže.

Praktický výcvik s TP jednotky

Praktický výcvik s motorovou pilou

Červen

Přívodní hadicové vedení a čerpání vody

Výcvik na vodě – praxe

Praktický výcvik s motorovou pilou

Červenec – Srpen

Použití žebříků

Sportovní příprava – nácvik na soutěže

Výcvik v DT

Praktický výcvik s TP jednotky

Praktický výcvik s motorovou pilou

Září

Pohyb v neznámém prostředí

Bojový řád JPO ML/ P 29-37,

Lezecký výcvik hasičů

Praktický výcvik s TP jednotky

Praktický výcvik s motorovou pilou

Říjen

Ošetřování osobních ochranných prostředků

Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany

Poskytování předlékařské pomoci

Bojový řád JPO ML/ P 38-45

Praktický výcvik s TP jednotky

Praktický výcvik s motorovou pilou

Listopad

Kontroly provozuschopnosti věcných prostředků chemické služby

Opakování a proškolování vybraných témat

Výcvik v DT

Praktický výcvik s TP jednotky

Praktický výcvik s motorovou pilou

Prosinec

Klasifikace a označování nebezpečných látek dle CLP (Nařízení ES
č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění nařízení komise ES č. 790/2009) a Nařízení evropského parlamentu
a rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek (REACH)

Vyhodnocení a přezkoušení odborné přípravy

Praktický výcvik s motorovou pilou

B) Strojníci

Leden

Řád strojní služby HZS ČR

Kondiční jízdy

Únor

Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

Technicko-taktická data techniky HZS MSK

Kondiční jízdy

Březen

Obsluha, používání a údržba motorových stříkaček a agregátů ve výbavě jednotky (el.centrála, MTP, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor atd.)

Kondiční jízdy

Duben

Kontroly provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování MPT na místě zásahu

Kondiční jízdy

Květen

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování MPT na místě zásahu – najíždění do omezených prostorů.

Nařízení vlády č. 91/2010, kterým se stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Kondiční jízdy

Červenec – srpen

Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech včetně praktického výcviku s těmito technickými prostředky

Sportovní příprava – nácvik na soutěže

Kondiční jízdy

Září

Obsluha, používání a údržba MPT v jednotce podle návodu k obsluze
a interních aktů řízení

Zásady činnosti strojníka na místě zásahu, obsluha hydrantu, napojení doplňování vody

Kondiční jízdy

Říjen

Obsluha, používání a údržba motorových stříkaček a agregátů ve výbavě jednotky (el.centrála, MTP, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor atd.)

Kondiční jízdy

Listopad

Příprava a provoz MPT v zimním období – ošetření – odvodnění – kontrola

Kondiční jízdy

Prosinec

Klasifikace a označování nebezpečných látek dle CLP (Nařízení ES
č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění nařízení komise ES č. 790/2009) a Nařízení evropského parlamentu
a rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek (REACH)

Vyhodnocení a přezkoušení odborné přípravy

Kondiční jízdy