Usnesení s VVH sboru

přítomní členové se usnášejí takto:

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA KONANÁ 9.LEDNA 2010

  1. Schvaluje program jednání
  2. Schvaluje mandátovou komisi: Marcel Šotlík, Petr Holuša, Milan Wiatr, návrhovou komisi: Libor Slováček, Václav Kusyn, Ivana Holušová, volební komisi: Vojtěch Otisk, Stanislav Pyš, Martina Lazarová, Roman Motyčka
  3. Bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009
  4. Schvaluje plán činnosti a finanční rozpočet pro rok 2010
  5. Bere na vědomí zprávu revizní a kontrolní rady
  6. Volí Pavla Tichého starostou sboru, Vojtěcha Otiska zástupcem starosty a Martina Kusyna velitelem sboru. Volí další členy výboru dle předneseného návrhu.
  7. Volí členy kontrolní a dozorčí rady
  8. Pověřuje Pavla Tichého a Martina Kusyna jako delegáty na VVH okrsku
  9. Pověřuje delegáty Pavla Tichého, Jindřicha Šmerdu, Martinu Lazarovou, Vojtěcha Otiska a Libora Slováčka jako náhradníka na Shromáždění delegátu okresu Ostrava
  10. Schvaluje usnesení s VVH